گمینی : ۰۹۱۲۳۱۰۸۹۷۲      …………   ترابی :۰۹۱۲۲۹۰۶۷۸۱